Меню Офіційна сторінка Укргідроенерго на Facebook Офіцій канал Укргідроенерго на YouTube

Боротьба з корупцією

Затверджено наказом
Генерального директора
ПАТ «Укргідроенерго»
№ 77-н від «31» березня 2017 р.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»
в редакції 2017 року

Цією Антикорупційною програмою ПАТ "Укргідроенерго" проголошує, що його працівники, керівник і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом нульової терпимості до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Антикорупційна програма публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (далі – Антикорупційна програма) розроблена з метою захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки і є базовим нормативним документом публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (далі – Товариство), що визначає основні засади та вимоги, скеровані на запобігання корупції та дотримання норм антикорупційного законодавства керівництвом, працівниками та іншими особами, що діють від імені та за дорученням Товариства.

1.2. Антикорупційна програма розроблена відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»,  Закону України «Про запобігання корупції», Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, з урахуванням інших норм міжнародного права, міжнародних договорів та загальновизнаних принципів.

1.3. Антикорупційні заходи Товариства направлені на:

1.3.1. Запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);

1.3.2. Виявлення корупційних правопорушень, розкриття та розслідування корупційних правопорушень;

1.3.3. Мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

1.4. Положення Антикорупційної програми поширюються на керівництво, працівників та інших осіб, що діють від імені та за дорученням Товариства.

1.5. Керівництво, працівники та інші особи, що діють від імені та за дорученням Товариства, повинні знати цю Антикорупційну програму.

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ПРОГРАМІ

2.1. Для цілей Антикорупційної програми використовуються наступні основні поняття: 

антикорупційна політика – діяльність Товариства, скерована на створення дієвої системи протидії корупції;

запобігання корупції – діяльність Товариства щодо реалізації антикорупційної політики, скерованої на виявлення, вивчення, обмеження або усунення явищ, що породжують корупційні правопорушення або сприяють їх поширенню.

корупція (корупційна діяльність) – використання керівництвом, працівниками та іншими особами, що діють від імені та за дорученням Товариства, наданих їм службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупційний фактор – явище або сукупність явищ, що сприяють  вчиненню корупційних правопорушень або їх поширенню;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов'язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

суб'єкти декларування – особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", інші особи, котрі зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону і визначені як посадові особи у Статуті Товариства;

уповноважений – посадова особа Товариства, що призначається Генеральним директором Товариства відповідно до законодавства про працю і є відповідальним за реалізацію цієї Антикорупційної програми та пов'язаних з нею антикорупційних заходів;

члени сім'ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, котрі спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

3. МЕТА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

3.1. Антикорупційна програма Товариства відображає підтримку Товариством антикорупційної стратегії держави, що підтверджується використанням етичних стандартів та принципів в господарській діяльності, свідчить про прагнення Товариством удосконалення корпоративної культури, наслідування кращих практик корпоративного управління, підтримання ділової репутації Товариства на належному рівні.

3.2. Товариство визначає наступні цілі:

3.2.1. Мінімізувати ризики втягнення керівників, працівників та інших осіб, що діють від імені та за дорученням Товариства, в корупційну діяльність.

3.2.2. Сформувати у контрагентів, керівників, працівників та інших осіб, що діють від імені та за дорученням Товариства, цілісного єдиного усвідомлення та розуміння Антикорупційної програми Товариства про неприйняття корупції у будь-яких її проявах.

3.2.3. Узагальнювати та роз’яснювати працівникам основні положення антикорупційного законодавства України.

3.2.4. Забезпечити знання та дотримання керівництвом, працівниками й іншими особами, котрі діють від імені та за дорученням Товариства, принципів і вимог цієї Антикорупційної програми, основних положень антикорупційного законодавства, а також заходів із запобігання корупції.

4. НОРМИ ТА ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І КОЛО ОСІБ, НА КОТРИХ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

4.1. Керівництво, працівники та інші особи, що діють від імені та за дорученням Товариства, повинні керуватися положеннями цієї Антикорупційної програми та неухильно дотримуватись її вимог, а також норм положень чинного антикорупційного законодавства.

4.2. Керівництву, працівникам та іншим особам, що діють від імені та за дорученням Товариства, суворо забороняється, прямо або побічно, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у корупційній діяльності, пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати неправомірну вигоду або здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших формальностей в будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких осіб чи організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування, державних службовців, приватних компаній та їх представників.

4.3. Генеральний директор Товариства відповідає за організацію заходів, спрямованих на реалізацію принципів та вимог Антикорупційної програми, включаючи призначення осіб, що відповідають за розроблення, впровадження та контроль антикорупційних заходів (підрозділ із запобігання корупції).

4.4. Принципи та вимоги цієї Антикорупційної програми розповсюджуються на контрагентів та представників Товариства, а також на інших осіб у тих випадках, коли відповідні обов’язки закріплені в договорах з ними, в їх внутрішніх документах або прямо випливають із закону.

4.5. Генеральний директор та керівники структурних підрозділів Товариства формують етичний стандарт непримиренного ставлення до будь-яких форм і проявів корупції, подаючи приклад своєю поведінкою і здійснюючи ознайомлення з антикорупційною політикою всіх працівників і контрагентів.

4.6. При створенні системи заходів протидії Товариство ґрунтується на наступних ключових принципах протидії корупції:

4.6.1. Принцип відповідності роботи Товариства діючому законодавству та загальноприйнятим нормам.

Відповідність антикорупційних заходів, що реалізуються в Товаристві, Конституції України, законодавству України та іншим нормативним правовим актам, що застосовуються до Товариства.

4.6.2. Принцип відповідності антикорупційних процедур ризику корупції.

Розробка та виконання комплексу заходів, що дозволяють знизити ймовірність залучення Товариства, керівництва, працівників та інших осіб, що діють від імені та за дорученням Товариства в корупційну діяльність, здійснюється з урахуванням існуючих в діяльності Товариства корупційних ризиків.

4.6.3. Принцип неупередженості.

Всі керівники та працівники мають діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4.6.4. Принцип політичної нейтральності.

Керівництво, працівники та інші особи, що діють від імені та за дорученням Товариства, повинні дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків.

4.6.5. Принцип утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

Всі працівники Товариства, незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа  вважає незаконними або такими, що становлять загрозу інтересам Товариства, охоронюваним законом правам чи свободам інших працівників, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це Генерального директора Товариства та уповноваженого (підрозділ) із запобігання корупції.

4.6.6. Принцип взаємодії з державними службовцями.

Товариство не здійснює самостійно або через своїх працівників оплату будь-яких витрат (грошової винагороди, позички, послуги, оплати розваг, відпочинку, транспортних витрат та іншої винагороди) за державних службовців та їх близьких родичів (або в їхніх інтересах) з метою одержання або збереження переваги для Товариства у комерційній діяльності.

4.7. Дотримання працівниками Товариства принципів і вимог цієї Антикорупційної програми враховується при формуванні кадрового резерву для висунення на вищі посади, а також при накладенні дисциплінарних стягнень.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА ТА ІНШИХ ОСІБ, КОТРІ ДІЮТЬ ВІД ЙОГО ІМЕНІ

5.1. Обов'язки працівників Товариства, пов'язані із запобіганням та протидією корупції, полягають у наступному:

5.1.1. Утримуватися від вчинення і (або) участі у вчиненні корупційних правопорушень.

5.1.2. Утримуватися від поведінки, яку може бути витлумачено оточуючими як готовність вчинити або брати участь у скоєнні корупційного правопорушення.

5.1.3. Негайно інформувати уповноважений підрозділ із запобігання корупції, безпосереднього керівника або керівництво Товариства про випадки схилити працівника до вчинення корупційних правопорушень.

5.1.4. Негайно інформувати уповноважений підрозділ із запобігання корупції, безпосереднього керівника або керівництво Товариства про інформацію, яка стала відома працівникові щодо випадків вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами Товариства чи іншими особами.

5.1.5. Негайно інформувати уповноважений підрозділ із запобігання корупції, безпосереднього керівника або керівництво Товариства про можливість виникнення у працівника реального або потенційного конфлікту інтересів.

5.2. Працівникам та керівнику Юридичної особи забороняється:

5.2.1. Використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

5.2.2. Використовувати будь-яке майно Товариства чи його кошти в приватних інтересах.

5.2.3. Вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Товариством.

5.2.4. Впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Товариства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Товариством.

5.2.5. Вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

6. ПОДАРУНКИ ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ

6.1. Подарунки, які керівництво, працівники та інші особи, що діють від імені та за дорученням Товариства можуть надавати від імені Товариства іншим особам у зв'язку з їх діяльністю в Товаристві, можуть отримувати від інших осіб, а також представницькі витрати, в тому числі витрати керівництва, працівників та інших осіб, що діють від імені та за дорученням Товариства на ділову гостинність Товариства, повинні одночасно відповідати таким критеріям:

6.1.1. Бути прямо пов'язаними із законними цілями діяльності Товариства або загальнонаціональними святами (День Соборності, День Конституції та ін.) і застосовними відповідно до фінансового стану Товариства та лише після затвердження Товариству річного фінансового плану в установленому законодавством порядку.

6.1.2. Бути обґрунтованими, відповідними та такими, вартість яких не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

6.1.3. Придбаватися за погодженням з Генеральним директором Товариства.

6.1.4. Не бути прихованою винагородою за послугу, дію, бездіяльність, потурання, заступництво, надання прав, прийняття певного рішення, правочин, дозвіл і т. ін. або спробу вплинути на одержувача з іншою незаконною або неетичною метою.

6.1.5. Не створювати репутаційного ризику для Товариства, керівництва, працівників та інших осіб, що діють від імені та за дорученням Товариства або інших осіб у випадку розкриття інформації про подарунки або представницьких витрат.

6.1.6. Не протирічити принципам та вимогам цієї Антикорупційної програми, іншим внутрішнім документам Товариства та нормам діючого законодавства.

6.2. З метою запобігання проявам корупції в Товаристві керівництву, працівникам та іншим особам, що діють від імені та за дорученням Товариства, забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

6.2.1. У вигляді грошових коштів, як готівкових так і безготівкових, незалежно від валюти;

6.2.2. За рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами.

6.2.3. Якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

7. ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

7.1. Товариство заявляє про те, що жоден працівник (або член його сім'ї), котрий надає допомогу в запобіганні та протидії корупції, не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства іншою особою.

7.2. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

7.3. При наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача або його близьких осіб у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства, викривач може:

  • повідомити Уповноваженого (підрозділ) з антикорупційної діяльності для подальшого інформування правоохоронних органів згідно з законом;
  • поінформувати особисто правоохоронні органи для вжиття ними заходів, передбачених Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ЇХ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕНІ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ОСОБАМИ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ.

8.1. В Товаристві організовані безпечні, конфіденційні і доступні засоби інформування керівництва Товариства (письмова заява на ім'я Генерального директора, Уповноваженого з антикорупційної діяльності – начальника Сектору із запобігання корупції; повідомлення на "телефон довіри" або "електронну пошту довіри") про факти корупційних правопорушень в середовищі працівників ПАТ "Укргідроенерго".

8.2. Інформація щодо способів повідомлення Уповноваженого (підрозділу) про можливі факти корупції, конфлікту інтересів та інші неправомірні дії працівників ПАТ "Укргідроенерго" знаходиться у вільному доступі на офіційному сайті Товариства в рубриці "Боротьба з корупцією".

8.3. Перевірка інформації щодо можливих фактів корупційних правопорушень здійснюється у відповідності Положення про порядок  роботи  з повідомленнями (інформацією), що надходять на  "електронну пошту довіри" ПАТ "Укргідроенерго", затвердженого наказом Генерального директора Товариства.

9. ІНФОРМУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ (ПІДРОЗДІЛОМ) ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР

9.1. Товариство розміщує цю Антикорупційну програму у вільному доступі на офіційному сайті в мережі Інтернет, відкрито заявляє про неприйняття корупції, вітає і заохочує дотримання принципів і вимог цієї Антикорупційної програми усіма контрагентами, своїми працівниками та іншими особами.

9.2. Для формування належного рівня антикорупційної культури з новими працівниками проводиться вступний інструктаж за цією Антикорупційною програмою і пов'язаними з законодавчими та нормативними актами, а для діючих працівників проводяться періодичні інформаційні заходи.

9.3. Сектор із запобігання корупції забезпечує роз'яснювальну роботу серед суб'єктів декларування ПАТ "Укргідроенерго" щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, а також інших обмежень в частині, що стосується фінансового контролю, в тому числі – шляхом проведення селекторних семінарів-нарад та індивідуального консультування.

9.4. У випадку наявності проблем в аспекті розуміння змісту чи процедури виконання окремих норм або дотримання вимог антикорупційного законодавства працівники Товариства та інші особи, котрі діють від його імені, вправі звернутися за отриманням усного чи письмового роз'яснення до Уповноваженого (підрозділу) з антикорупційної діяльності.

10. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ УСУНЕННЯ, СПЕЦІАЛЬНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ПРЦЕДУРИ

10.1. На підставі аналізу результатів перевірки повідомлень про можливі корупційні правопорушення у 2016 році, а також з урахуванням виявлених в ході поточної роботи проблемних питань із застосування та реалізації антикорупційного законодавства в Товаристві була здійснена оцінка корупційних ризиків (№ 1-12/8 від 07.02.17 року), якою були визначені самі корупційні ризики, можливі способи (антикорупційні процедури) їх усунення під час реалізації Антикорупційної програми та очікуваний результат:

Опис ризику

Способи усунення ризику
(антикорупційні процедури)

Виконавці

Очікуваний результат

1. Можливі порушення чинного законодавства у сфері публічних закупівель через недосконалість нормативної бази, регламенту проведення закупівель.

1. Здійснення аналізу нормативної бази Товариства з питань закупівель на предмет відповідності чинному законодавству у цій сфері та внесення відповідних змін в разі необхідності.

 

2. Застосування поточного моніторингу закупівель матеріально-технічних цінностей, робіт та послуг на предмет порушень антикорупційного законодавства.

Сектор із запобігання корупції;

Відділ організації та супроводження процедур закупівель;

Відділ внутрішнього фінансового контролю та економічної безпеки

Забезпечення конкурентних умов у сфері закупівель і, як наслідок, усунення передумов до фінансових та іміджевих втрат Товариства.

2. Порушення чинного законодавства у сфері публічних закупівель з причини можливої наявності конфлікту інтересів.

Виявлення можливих фактів конфлікту інтересів шляхом співставлення корпоративних прав суб'єктів декларування Товариства з номенклатурою контрагентів в процесі візування договорів з контрагентами.

Сектор із запобігання корупції

 

Усунення передумов до фінансових та іміджевих втрат Товариства.

3. Можливі факти корупційних правопорушень через недосконалість нормативної бази у сферах розпорядження, оренди та реалізації (відчуження) майна, металобрухту.

Здійснення аналізу нормативної бази з питань розпорядження, оренди та реалізації (відчуження) майна і металобрухту на предмет забезпечення її положеннями конкурентних умов проведення конкурсів (торгів, конкурсів) у цій сфері та внесення відповідних змін у разі необхідності.

Сектор із запобігання корупції;

Департамент юридичного забезпечення та майнових відносин

Забезпечення конкурентних умов у сфері реалізації чи оренди майна та відчуження металобрухту, усунення передумов до фінансових втрат Товариства.

4. Законодавча та нормативна неврегульованість питання чіткого визначення суб'єктів застосування обмежень Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон).

Усунення даного корупційного ризику не є в компетенції ПАТ "Укргідроенерго", а цілком знаходиться в межах повноважень законодавчої гілки влади та державних органів (Міненерговугілля), які взмозі чітко визначити перелік суб'єктів застосування обмежень або в самому Законі, або в Статуті підприємства в якості посадових осіб.

В межах компетенції ВР України, НАЗК, Мінюсту, інших державних органів влади та управління

Усвідомлення працівником підприємства власного статусу як посадової особи – суб'єкта обмежень відповідно до Закону і, як наслідок, дотримання цих обмежень.

5. Недосконалість нормативної бази у сфері погодження та призначення на посади осіб – суб'єктів застосування обмежень Закону, що може призводити до недотримання ними обмежень фінансового контролю (ст. 45 і 52 Закону) та виникнення фактів конфлікту інтересів.

Внесення змін до нормативної бази ПАТ "Укргідроенерго" в частині, що стосується обов'язкового погодження наказів щодо призначення на посади суб'єктів декларування та звільнення з таких посад із Сектором із запобігання корупції на предмет перевірки факту подання декларації особою, котра призначається, та інструктажу щодо дотримання вимог ст. 45 Закону особою, котра звільнюється, після припинення нею повноважень, пов'язаних з виконанням функцій посадової особи.

Сектор із запобігання корупції;

Відділ кадрів

Усуне ризик порушення ст. 45 Закону у випадку прийняття на роботу особи (претендента), котра не подала декларацію, а також інформування (під підпис) особи, котра припиняє діяльність посадової особи, щодо необхідності заповнення декларації після звільнення. Надасть можливість своєчасно виявляти потенційний конфлікт інтересів посадових осіб.

 

10.2.  Сектором із запобігання корупції передбачено здійснення таких спеціальних антикорупційних процедур:

10.2.1. Забезпечити процедуру та умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками Товариства про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи контрагентами Товариства корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про факти виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів (шляхом функціонування "телефону довіри" та "електронної пошти довіри").

10.2.2. Забезпечити своєчасне та адекватне врегулювання конфлікту інтересів у разі його виявлення, відповідно до норм та положень чинного антикорупційного законодавства України, а також згідно з методичними рекомендаціями НАЗК України.

10.2.3. Забезпечити своєчасне вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників Товариства, зокрема – інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, проведення перевірок у відповідності до затвердженого наказом Генерального директора Порядку.

10.2.4. З урахуванням поточних змін антикорупційного законодавства, а також на підставі виявлених фактів корупційних правопорушень, забезпечити своєчасне і відповідне цим змінам чи правопорушенням коригування внутрішньої нормативної бази ПАТ "Укргідроенерго" у сфері антикорупційної діяльності.

11. СПІВРОБІТНИЦТВО З ПРАВООХОРОННИМИ ТА КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

11.1. Співпраця з правоохоронними та контролюючими органами є важливим показником дійсної прихильності Товариства декларованим антикорупційним стандартам поведінки. Дане співробітництво може здійснюватися в різних формах:

11.1.1. Повідомлення у відповідні правоохоронні та контролюючі органи про випадки вчинення корупційних правопорушень, про які стало відомо в Товаристві.

11.1.2. Сприяння уповноваженим представникам контролюючих і правоохоронних органів при проведенні ними перевірок діяльності Товариства з питань запобігання та протидії корупції.

11.1.3. Сприяння уповноваженим представникам контролюючих і правоохоронних органів при проведенні заходів по припиненню або розслідуванню корупційних злочинів в межах чинного законодавства України.

12. УПОВНОВАЖЕНИЙ З АНТИКОРПУЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Генеральний директор Товариства відповідно до законодавства про працю та згідно зі ст. 64 Закону України "Про запобігання корупції" призначає та звільняє Уповноваженого з антикорупційної діяльності, котрий є посадовою особою Товариства (далі – Уповноважений).

12.2. Головним завданням Уповноваженого є організація заходів із реалізації цієї Антикорупційної програми, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції та дотриманням правил етичної поведінки в Товаристві. Функції Уповноваженого визначені цією Антикорупційною програмою, затвердженою Генеральним директором Товариства в установленому порядку.

12.3.  Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати працівників підпорядкованого йому структурного підрозділу (Сектор із запобігання корупції, далі – Сектор), а також (за згодою керівника) інших працівників Юридичної особи. Структурний підрозділ Уповноваженого створюється та ліквідовується наказом Генерального директора. Працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад (у разі розірвання трудового договору з ініціативи Генерального директора) за згодою Уповноваженого.

12.4. Для забезпечення виконання покладених на нього функцій і завдань Уповноважений має право:

12.4.1. Отримувати від працівників Товариства письмові та усні пояснення з питань, що стосуються виконання покладених на нього функцій та завдань.

12.4.2. Отримувати від підрозділів Товариства інформацію та документальні матеріали, що необхідні для виконання покладених на нього функцій та завдань.

12.4.3. Отримувати проекти документів, в тому числі договорів, для проведення їх перевірки на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

12.4.4. Отримувати доступ на склади, виробничі та інші приміщення Товариства, якщо це необхідно для виконання покладених на нього функцій та завдань.

12.4.5. Залучати до проведення перевірок та службових розслідувань працівників інших структурних підрозділів Товариства.

12.4.6. Надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів;

12.4.7. Ініціювати перед Генеральним директором Товариства питання про притягнення працівників Товариства до відповідальності, в тому числі звільнення з займаних посад, за порушення антикорупційного законодавства, внутрішніх документів Товариства з цих питань.

12.5. Інші права Уповноваженого, можуть бути визначені в посадовій інструкції, затвердженій Генеральним директором Товариства в установленому законодавством порядку.

12.6. Уповноважений готує звіт за результатами вжитих антикорупційних заходів та реалізації положень Антикорупційної програми Товариства до 10 лютого наступного за звітним року та затверджує його у Генерального директора Товариства.

12.7. Звіт за результатами вжитих антикорупційних заходів, що надається до Міненерговугілля України, готується у терміни та за формою встановленою Міненерговугілля України.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ) ЦІЄЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

13.1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадові особи ПАТ "Укргідроенерго", притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

13.2. Особи, винні в порушенні вимог цієї Антикорупційної програми, можуть бути притягнуті до дисциплінарної чи цивільно-правової відповідальності за ініціативою Товариства, правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та на підставах, передбачених діючим законодавством України.

14. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАЛЕЖНОГО НАГЛЯДУ,  КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТОВАРИСТВА, А ТАКОЖ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЕЇ ЗМІН

14.1. У зв'язку з можливою зміною в часі корупційних ризиків та інших факторів, що впливають на господарську діяльність Товариства, останнє здійснює моніторинг впроваджених адекватних заходів щодо запобігання корупції, контролює їх дотримання, а при необхідності переглядає і вдосконалює їх.

14.2. Аналіз дотримання керівниками, працівниками та іншими особами, котрі діють від імені Товариства, вимог антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми чи інших організаційно-розпорядчих документів Товариства з питань запобігання корупції здійснюється Уповноваженим (підрозділом) шляхом:

14.2.1. Аналізу інформації щодо причетності керівників, працівників та інших осіб, які діють від імені Товариства до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

14.2.2.          Дослідження окремих сфер діяльності Товариства з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків.

14.2.3.          Проведення службових перевірок (розслідувань) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, виникнення корупційних ризиків або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

14.3. Генеральний директор Товариства забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

14.4. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

  • здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
  • аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;
  • відбувшихся змін чинного антикорупційного законодавства України;
  • результатів оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства;
  • проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником, засновниками (учасниками) Юридичної особи, а також з діловими партнерами Юридичної особи щодо удосконалення Антикорупційної програми.

14.5. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також засновники (учасники), керівник, працівники ПАТ "Укргідроенерго".

14.6. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає Генеральному директору узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, у випадку їх надходження, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

14.7. Генеральний директор Товариства, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом. У випадках, коли засновники (учасники) або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

14.8. Генеральний директор своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною. Нова редакція затвердженої Антикорупційної програми розміщується у вільному доступі на офіційному сайті ПАТ "Укргідроенерго", а її належним чином завірена копія надсилається на адресу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля України.

14.9. Зміни до Антикорупційної програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нижчі, ніж передбачені Законом.

Інформацію про факти корупції та інші неправомірні дії працівників ПАТ "Укргідроенерго" необхідно надавати:

- на "телефон довіри" (04596) 5-86-02 (внутрішній 46-02) або (04596) 5-86-64 (45-40);

- на електронну пошту довіри dovira@ges.kv.energy.gov.ua або dovira1@ges.kv.energy.gov.ua.

У 2016 році Сектором із запобігання корупції було проведено 3 перевірки щодо можливих порушень вимог антикорупційного законодавства, з них – 2 повідомлення на "електронну пошту довіри" (1 – анонімне). В рамках здійсненої перевірки було виявлено та усунуто 1 факт конфлікту інтересів.

 

Положення про відчуження (реалізацію) металобрухту у ПрАТ «Укргідроенерго»

Положення про відчуження (реалізацію) товарно-матеріальних цінностей (неліквідів) у ПрАТ «Укргідроенерго»